Plan 2
500.000 VND/tháng
CPU 3Core
RAM 3GB
SSD 50GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải
Không giới hạn
Plan 3
850.000 VND/tháng
CPU 4Core
RAM 4GB
SSD 50GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải
Không giới hạn
Plan 4
1.250.000 VND/tháng
CPU 5Core
RAM 5GB
SSD 50GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải
Không giới hạn
Plan 5
1.750.000 VND/tháng
CPU 6Core
RAM 6GB
SSD 50GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải
Không giới hạn
Plan 6
3.750.000 VND/tháng
CPU 8Core
RAM 16GB
SSD 50GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải
Không giới hạn
Plan 7
7.500.000 VND/tháng
CPU 16Core
RAM 32GB
SSD 50GB
Băng thông 100Mb/s
Dung lượng truyền tải
Không giới hạn